Kruhy v obilí a UFO

17. července 2010 v 11:02 |  ZAjímavosti

Kruhy v obilí a UFOJako kruhy v obilí nebo jinak také agrosymboly jsou označovány jevy, kdy se
v ploše osázené obilím nebo jinou zemědělskou plodinou vytvoří pravidelné
geometrické obrazce polehnutím rostlin. Toto polehnutí nebylo způsobeno podle
zastánců této teorie jakoukoli běžnou mechanickou metodou, ale zatím dosud
neznámým vlivem.

istorie a stručný popis jevu
Ze stručných zpráv ve starých kronikách vyplývá, že se lidé setkávali s 
kruhy v obilí již minimálně od 17. století. Systematický zájem a pokusy o
vysvětlení příčin vzniku uvedeného jevu se datuje od 70. let 20. století, kdy v
celém světě vznikají stovky organizací, které shromažďují dokumentaci o
jednotlivých jevech s cílem objektivně posoudit možné příčiny jejich vzniku a
především vyloučit ty jevy, kdy se prokazatelně jedná o zásah člověka.
Ze záznamů vyplývá, že pozorované jevy se postupně stávají více a více 
složitými. Zpočátku byly zaznamenávány především útvary ve tvaru kruhu nebo
elipsy, často jako systém soustředných nebo vzájemně se dotýkajících kružnic. V
poslední době se však objevují snímky velmi komplikovaných obrazců, kde jsou
kombinovány kruhy se čtverci, obdélníky trojúhelníky a mezikružími.
Společným rysem všech pozorovaných agrosymbolů je fakt, že jsou tvořeny 
polehlými plochami zemědělských kulturních rostlin, které jsou ohnuty těsně nad
zemí, nejsou zpřelámány a po jistém období jsou obvykle rostliny schopny dalšího
růstu. Základní plodinou s výskytem agrosymbolů je obilí, jsou však hlášeny a
dokumentovány kruhy vzniklé v kukuřici, vojtěšce, řepce nebo tabáku. Otázkou
zůstává, zda do této kapitoly patří i obrazce pozorované v ledu, sněhu, na písku
nebo i asfaltu.
Průzkum jevu
Velká řada objevených obrazců byla poměrně pečlivě zkoumána z řady různých 
aspektů. Obvykle se průzkumníci zaměřili na:
• Způsob položení rostlin - ten se pokládá za základní faktor pro rozlišení 
mezi obrazcem způsobeným člověkem (rostliny jsou zpřelámány a často leží
chaoticky) nebo je způsoben neznámým faktorem (rostliny jsou pouze těsně nad
zemí ohnuty a leží pravidelně vedle sebe jako by byly pečlivě urovnány, po
několika dnech jsou schopny dalšího růstu).
• Chemické složení půdy - obvykle byly odebrány vzorky ze zasažené plochy a 
současně z vedlejší nezasažené plochy. Prakticky v žádném případě nebyly
nalezeny výrazné rozdíly v obsahu anorganických prvků nebo zkoumaných
organických látek.
• Radioaktivita - měření vyzařovaného radioaktivního záření v oblasti uvnitř 
a vně zasažené plochy nebyly zaznamenány rozdíly.
• Magnetické jevy - uvádí se, že většinou v oblasti symbolů nebyly 
zaznamenány anomální magnetické jevy, ale v několika případech hlásili
průzkumníci netypické chováni střelky kompasu jako otáčení kolem osy nebo
kmitání. Bohužel nebyl hlášen žádný případ, kdy by bylo na místě měřeno
magnetické pole za použití citlivých fyzikálních přístrojů s možností záznamu
naměřených hodnot.
• Psychické projevy - jsou zřejmě nejmarkantnějším projevem u tzv. "pravých" 
kruhů, tedy obrazců nezpůsobených činností člověka. Řada senzitivních osob hlásí
v oblasti při vstupu do obrazce neobvyklé fyziologické projevy jako návaly
slabosti, motání a bolesti hlavy, nesoustředěnost, zrychlený srdeční tep nebo
náběh na omdlení. Nedostatkem těchto hlášení je fakt, že jde čistě o subjektivní
pocity, které nelze nijak kvantifikovat
• Psychotronické projevy - ve velké většině případů "pravých kruhů" ohlašuje 
přivolaný senzibil netypické vlastnosti prostředí a při měření nachází odlišné
chování virgule, magického kyvadla a dalších měřicích prostředků ve srovnání s
okolní nezasaženou krajinou.
Hypotézy o původu jevu
Dnes je pokládáno za prokázané, že všechny zde uváděné jevy nemají stejnou 
příčinu vzniku a je pravděpodobné, že ani všechny obrazce, jejichž vznik nebyl
doposud vysvětlen jako působení přirozených faktorů, nevznikly stejným
mechanizmem a z jediného důvodu.
Obrazce vytvořené člověkem
Poměrně značná část zaznamenaných obrazců byla nepochybně vytvořena 
člověkem. V některých případech se autoři kruhu sami veřejně přihlásili, někdy
byli dodatečně odhaleni policií nebo skupinami, zabývajícími se touto
problematikou. Jako důvody pro toto jednání se uvádí:
• Recese
• Snaha prokázat hloupost pokusů o jiné, než přirozené vysvětlení původu 
obrazců
• Finanční zisk (natáčení televizními štáby na vlastním pozemku, fotografie 
v novinách, placená reklama, natáčení sci-fi atp.)
• Snaha o vlastní zviditelnění
• Duševní porucha
Společným znakem, který velmi často spolehlivě umožní identifikaci těchto 
lidských výtvorů je použití nějakého mechanického prostředku, který způsobí
polehnutí plodin. Někdy je část nebo většina polehlých stébel rostlin zlomena
nebo jinak mechanicky poškozena. Při zvláště amatérské práci je pak oblasti
kruhu možno objevit čerstvé lidské stopy nebo i vystopovat cestu, kterou se
tvůrci kruhu k místu své činnosti dostávali. Tvůrci se ale téměř vždy snaží
dosáhnout toho, aby bylo jejich dílo označeno proutkaři jako pravé a snaží se
aby zlomených stébel bylo co nejméně a aby jejich ornament byl co
nejpřesvědčivější. V praxi je však obvykle již při prvotním průzkumu obrazce
nutno počítat s tím, že se v okolí agrosymbolu pohybovaly desítky osob, které
jej ze zvědavosti navštívili ihned po jeho objevu a nečekaly až na příjezd
specializovaného týmu expertů.
Zvyšování složitost zaznamenávaných úkazů může být také důkazem o významném 
podílu lidského faktoru na vzniku kruhů. Zatímco v počátečním stádiu stačilo
vyrobit jednoduchý kruhový útvar, dnes vznikají složité konstrukce na bázi
fraktálů, které ukazují na zvýšenou náročnost tvůrců obrazců na vlastní
práci.
Postup výroby
Kruhy se podle jejich tvůrců vyrábějí následujícím způsobem:
• Na pole, kde má být kruh vyroben, se jeho tvůrci dostaví vybaveni různě 
dlouhými prkny, provazy, tyčemi a pásmem na měření.
• Počasí se volí tak, aby bylo obilí vlhké - nedojde tak ke zlomení 
stébel
• Pro příchod se volí stopy od traktoru nebo místa, kde je půda ztvrdlá a 
boty nezanechají otisky
• Samotné kruhy jsou vyráběny pomocí prken, na nichž kráčí člověk podobně, 
jako by na lyžích kráčel bokem do svahu. Prkna se ovládají i pomocí provazů.
Obilí je pak rovnoměrně polehlé a prkna rozloží váhu tak, že klasy nejsou
poškozené. Polehlé obilí také zajistí, že na půdě nezůstanou otisky bot ani
prken.
• Vzdálenost u prostých kruhů se odměřuje provazem či položením jednoho 
konce prkna do středu budoucího kruhu, větší obrazce se vyměřují pomocí několika
lidí.
Atmosférické jevy
V případě některých velmi jednoduchých plošných útvarů lze akceptovat i 
vysvětlení vzniku kruhů působením atmosférických dějů. Uvažujeme přitom o
působení lokálních menších vzdušných vírů, které jsou analogy amerických tornád
a v místě svého působení způsobí polehnutí vegetace ve tvaru kruhu. Výskyt
těchto jevů i na našem území byl v minulosti mnohokrát dokumentován.
Podobně může například působit i pokus o přistání vrtulníku, kde pohyb 
vzduch vyvolaný rotorem vede ke vzniku vzdušného víru lokálního významu.
Vlastnosti půdního podloží a biologické vlivy
Poměrně často jsou hlášeny jevy anomálního růstu vegetace v určité lokalitě, 
kdy lze poměrně velmi snadno odlišit oblasti, v nichž mají zemědělské rostliny
výrazně odlišné vlastnosti (velikost, zbarvení…) od okolí. Obvykle se přitom
jedná o předchozí lidský zásah do terénu - základy starých budov, trasy ropovodů
a inženýrských sítí, hnojení. Zároveň se zde prakticky nikdy nejedné o úzce
lokalizovanou oblast s polehnutím vzrostlé vegetace.
Spekuluje se také o tom, že přítomnost spór některých druhů škodlivých hub v 
omezené lokalitě by mohla vyvolat místní úhyn rostlin v určité omezené oblasti.
Uvedená teorie však nevysvětluje pouhou poléhavost vegetace s možností dalšího
růstu rostlin.
Energetický vliv sil planety Země
Jako nejpřijatelnější vysvětlení uváděných jevů, které neleží v oblasti 
klasických fyzikálně-chemických projevů hmoty se jeví často opakované tvrzení,
že vznik agrosymbolů je pokusem o komunikaci naší planety s lidmi jako
nejmocnějším fyzikálním projevem na Zemském povrchu. Bylo činěno mnoho pokusů o
převedení řeči agrosymbolů do smysluplného jazyka včetně zapojení výkonné
počítačové techniky, doposud však bezvýsledně. Je přitom třeba vzít v úvahu, že
doposud chybí striktní oddělení agrosymbolů vzniklých jako důsledek recesistické
činnosti několika skupin od reálně vzniklých symbolů.
UFO a mimozemšťané
Stejně jako v předchozím bodu je možno uvažovat o možnosti, že se s námi 
mimozemská civilizace snaží komunikovat pomocí vzniku obrazců vegetaci.
Základním nedostatkem uvedené teorie je skutečnost že se doposud nepodařilo
"poselství" mimozemšťanů rozluštit, přestože by se tito návštěvníci za dobu
svého působení v okolí naší planety měli dokonale seznámit s možnostmi a
prostředky běžné lidské komunikace.
Nový způsob přenosu energie
Podle některých zdrojů existuje v současné době možnost přenosu energie 
pomocí nových technologií, jejichž použití by mohlo vyvolat vznik pozorovaných
agrosymbolů. Uvedená teorie patří do skupiny konspirační teorie, která
předpokládá, že současné vlády vyspělých států disponují informacemi, které by
mohly posunout současný technologický stav průmyslu, ale raději tyto informace
zatajují s ohledem na stabilitu ekonomiky celé planety.UFO 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama